კურსის მიზანია გაგვაცნოს RDA სტანდარტის პრაქტიკულ გამოყენებასთან დაკავშირებული სიახლეები და ტექნიკური დეტალები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების შექმნის პროცესში. ასევე შესრულდება კონკრეტული პრაქტიკული აქტივობები