ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თანამედროვე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად დამოუკიდებელი კატალოგიზაციისა და კლასიფიკაციისათვის, ამასთანავე მისცეს ის ძირითადი ცოდნა, რაც აუცილებელია კატალოგიზაციის პროცესის კონტექსტის გასააზრებლად.