ტრენინგის მიზანია ტრენინგის ბენეფიციარს განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თანამედროვე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად დამოუკიდებელი კატალოგიზაციისათვის და ამასთანავე მისცეს ის ძირითადი ცოდნა, რაც აუცილებელია კატალოგიზაციის პროცესის კონტექსტის გასააზრებლად.