კურსის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თანამედროვე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში საბიბლიოთეკო ერთეულების მიმოქცევის პროცესის სრული მენეჯმენტისთვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით.

ტრენინგის მიზანია ტრენინგის ბენეფიციარს განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თანამედროვე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად დამოუკიდებელი კატალოგიზაციისათვის და ამასთანავე მისცეს ის ძირითადი ცოდნა, რაც აუცილებელია კატალოგიზაციის პროცესის კონტექსტის გასააზრებლად. 

ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თანამედროვე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტის DDC (დიუის ათწილადი კლასიფიკაცია) შესაბამისად დამოუკიდებელი კლასიფიკაციისთვის და ამასთანავე მისცეს ის ძირითადი ცოდნა, რაც აუცილებელია კლასიფიკაციის  პროცესის გასააზრებლად.