ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს ის ძირითადი უნარები, რომლებიც აუცილებელია პროექტის დაგეგმვისთვის - იდეის გენერირებიდან, პროექტის ჩამოყალიბებისა და განხორციელების შეფასების ჩათვლით.