- კურსის მიზანია XML-ის საბაზისო ცოდნის განვითარება.

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია ბენეფიციართა კომპეტენციების განვითარება  Microsoft office-ის  ტექნოლოგიების მიმართულებით და მათი სხვადასხვა სფეროში დანერგვისა და გამოყენების წახალისება, ამ ტექნოლოგიების  ცოდნის გაზიარებისა და ახალი ცოდნის შექმნის პროცესში გამოყენება.

ტრენინგის მიზანი:

მონაწილეთა აღჭურვა ეფექტური ტრენერის უნარ-ჩვევებით.

კურსის მიზანია ბენეფიციარს გამოუმუშავოს ის ძირითადი უნარები, რაც აუცილებელია უმაღლესი განათლების დაწესებულებაში ელსწავლების საბაზისო მოდელის პილოტირებისათვის.