კურსის მიზანია განიხილოს და გაანალიზოს ინფორმაციის ორგანიზების პრობლემატური მეთოდოლოგიური საკითხები, კერძოდ ინფორმაციის აქტუალური სტანდარტები, ინფორმაციული სისტემები, ტერმინოლოგიური კონტროლი, ინდექსირების ენის ფუნქციები და ძიების არსი.