ტ რ ე ნ ი ნ გ ი ს მ ი ზ ა ნ ი: პროდუქტის მახასიათებლების დასწავლა.

ტ რ ე ნ ი ნ გ ი ს შ ე დ ე გ ე ბ ი:

  • თანამშრომელი შეძლებს იმ კლიენტის იდენტიფიცირებას ვინც შეიძლება შეიძინოს ბარათი;
  • თანამშრომელს ეცოდინება პროდუქტის უპირატესობები და შეძლებს ახუსხნას მომხმარებელს თუ რა სარგებელს მიიღებს პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში;
  • ეცოდინება ბარათის მომსახურეობის ტარიფები და საკომისიოები;
  • შეძლებს ეფექტურად გაუკეთოს მომხმარებელს VTB Universal-ის შეთავაზება.

ტ რ ე ნ ი ნ გ ი ს მ ე თ ო დ ო ლ ო გ ი ა

  • ტრენინგის პროცესში გამოყენებული მეთოდები, უზრუნველყოფს მონაწილეთა ჩართულობას და პროცეს ხდის უფრო ინტერაქტიულს:
  • პრეზენტაცია - პროდუქტის მახასიათებლების, ტარიფების, საკომისიობის გაცნობისათვის;
  • გონებრივი იერიში - პროდუქტის მიზნობივი სეგმენტის განსაზღვრისთვის, პროდუქტის უპირატესობების და ნაკლის გასაანალიზებლად და ა.შ.
  • ჯგუფური და ინდივიდუალური სამუშაოები - განაღდების საკომისიოს, დადებით ნაშთზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვასთან დაკავშირებული პრაქტიკული დავალებების ამოხსნისათვის;
  • როლური მოდელი - სიმულირებულ სიტუაციაში მომხმარებლის საჭიროების ადეკვატურად გამოვლენისა და პროდუქტის სწორად შეთავაზების უნარის გამომუშავებისათვის;
  • დისკუსია - პრობლემის გადაწყვეტის შესაძლებლობების განხილვა.

ტ რ ე ნ ი ნ გ ი ს ხ ა ნ გ რ ძ ლ ი ვ ო ბ ა:

1 შეხვედრა

საათების რაოდენობა: 5 საათი