სექცია განკუთვნილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსებისათვის.

This section is for Ilia State University course.

კურსის მიზანია გაგვაცნოს RDA სტანდარტის პრაქტიკულ გამოყენებასთან დაკავშირებული სიახლეები და ტექნიკური დეტალები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების შექმნის პროცესში. ასევე შესრულდება კონკრეტული პრაქტიკული აქტივობები

კურსის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს აკადემიური წერითი უნარ–ჩვევები: წერის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება; კვლევითი/აკადემიური ნაშრომის კომპოზიციური, ენობრივი და სტილის თავისებურებების გარჩევა; შესაბამისი ტექსტის აგება; წერითი კომუნიკაციის ზოგიერთი ინფორმაციული ტექნოლოგიის გამოყენების ძირითადი უნარები.

Objectif: développer les compétences de base de la communication universitaire et de l’écriture académique.

Les résultats attendus:

  • la planification et la réalisation de l’écriture

  • la composition, la langue, le style du texte écrit de la recherche

  • la construction du texte académique

  • les compétences de l’utilisation de certains outils pour écrire.

Основная цель курса:

Подготовка студентов к письменной работе над магистерской диссертацией (обучение композиционных и лингвистических cсвойств  научно-академического текста; развитие соответственных навыков).

Косвенные цели курса:

  • укрепление навыков работы над научным текстом;
  • укрепление навыков аналитического мышления.
Intensive coverage of management in a wide range of project applications from concept through operations. Planning, scheduling, controlling, economic analysis, quality control and customer satisfaction are stressed in this course.
კურსის მიზანია სტუდენტს ჩამოუყალიბოს სხვადასხვა საზოგადოებებში ისტორიის აღქმის და კოლექტიური მეხსიერების ფორმირების თავისებურებათა, ამ პრობლემატიკის კვლევის სფეროში არსებული ძირითადი ცნებების, თეორიების, მეთოდოლოგიური მიდგომების და კონკრეტული შემთხვევების (Casy Study) ანალიზის უნარი. კურსის ფორმატი მნიშვნელოვან წილად გათვლილია სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობაზე და ამისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს განსაზღვროს, რომ წარსულიდან დასამახსოვრებელი ინფორმაციის სელექცია და ინტერპრეტაცია სოციალური და კულტურული ფაქტორებით არის განპირობებული. ასევე ის შეძლებს წარსულის რეპრეზენტაციის, მეხსიერების პოლიტიკისა და თანამედროვე მსოფლიო პროცესების ერთმანეთთან კავშირის ანალიზს.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ოთხსემესტრიანი პრაქტიკული კურსი, რომელიც ერთმანეთთან თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას აკავშირებს .

პირველ სემესტრში სტუდენტები აწარმოებენ დაკვირვებებს სკოლებში, უკეთ გაეცნობიან სკოლის ორგანიზაციას. ისინი მიიღებენ პრაქტიკულ ცოდნას ლიდერობის და მენეჯმენტის ასპექტების შესახებ; შეისწავლიან და გაარჩევენ განათლების სფეროში ადმინისტრაციის როლსა და პასუხისმგებლობას.