კურსის მიზანია განიხილოს და გაანალიზოს ინფორმაციის ორგანიზების პრობლემატური და მეთოდოლოგიური საკითხები, კერძოდ ინფორმაციის სტრუქტურები, ცოდნის სქემები, მონაცემთა სტრუქტურები, ტერმინოლოგიური კონტროლი, ინდექსირების ენის ფუნქციები და ძიების არსი.

კურსი ხელს უწყობს ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების და ცოდნის ინოვაციურ სინთეზს და პრაქტიკაში გამოყენებას.

კურსის მიზანია კონკრეტული, აქტუალური პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით პროექტის დაგეგმისა და რეალიზაციის მაგალითზე, მაგისტრანტების მიერ ინფორმაციის მენეჯმენტის პროგრამის ფარგლებში დაგორვებული თეორიული და პრაქტიკული კომპეტენციების გაღრმავება და რეალურ გარემოში მათი სინთეზის უნარის განვითარების განვითარება.