კურსი განკუთვნილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ინფორმაციის შეგროვების, შენახვის, გავრცელების, დაცვის, გაუქმების და ანგარიშგების იურიდიული და ეთიკური ჩარჩოები.